Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej


Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, tel. (14) 6422478, e-mail: krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik Pani Barbara Wszół, z którą można skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych telefonicznie (14) 6422478, poprzez e-mail  iod@pupdt.pl lub adres wskazany w pkt 1.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej - bezrobotny/poszukujący pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, tel. 14 6422478, e-mail: krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6422478, e-mail: iod@pupdt.pl, lub adres wskazany w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz realizacji zadań, usług i instrumentów rynku pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracodawcy, przedsiębiorcy, podmioty i instytucje współpracujące z Administratorem danych w związku z realizacją zadań, usług i instrumentów  rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz skorzystania z usług i instrumentów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 10. Urząd Pracy nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz do wyłącznie zautomatyzowanego profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej - pracodawcy/przedsiębiorcy lub innego podmiotu korzystającego z form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: iod@pupdt.pl
 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji form pomocy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy w ramach:
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • aktów wykonawczych o randze rozporządzenia do wyżej wymienionej ustawy,
 • innych aktów prawnych o randze ustawy lub rozporządzenia, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do zakresu i sposobu wykonywania przez PUP obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, a ich podanie jest również warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. Ponadto, gdy Pan/Pani zawarł/zawarła umowę cywilno-prawną w ramach form pomocy określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to dane przetwarzane będą również w celu wykonania i dochodzenia do obrony przed roszczeniami wywodzonymi z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych  w ustawie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z odrębnych przepisów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Klauzula informacyjna Małżonek Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 33, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: iod@pupdt.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wsparcia przedsiębiorcy/osoby bezrobotnej wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych, w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych  w ww. ustawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna poręczyciele oraz małżonkowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 33, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: iod@pupdt.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu poręczenia przy wsparciu przedsiębiorcy/osoby bezrobotnej wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych, w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ww. ustawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla cudzoziemców zamierzających podjąć lub podejmujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: iod@pupdt.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji gromadzenia danych w związku z realizacją zadań na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz  ustawy o cudzoziemcach.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie należących do Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zadań przewidzianych  w ustawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z odrębnych przepisów.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej składającej skargi lub wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, tel. 14 6422478, e-mail: krda@praca.gov.pl
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6422478, e-mail: iod@pupdt.pl, lub adres wskazany w pkt. 1;
 3. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku, na podstawie obowiązku z art. 229 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z 8 stycznia 2002r. - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania skargi lub wniosku.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Informacja dla osoby, której dotyczą dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, dane kontaktowe:  tel. (14)6422478 , e-mail: krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6422478, e-mail: iod@pupdt.pl, lub adres wyżej wskazany.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku oraz udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres zgodny z przepisami prawa, w szczególności dotyczących archiwizacji.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy na mocy stosownych przepisów prawa.
 7. Jednocześnie Administrator informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie są też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia informacji publicznej.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „rozporządzeniem") informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 6424278, e-mail: krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6424278, e-mail: iod@pupdt.pl, lub adres wskazany w pkt. 1;
 3. Monitoringiem wizyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej objęto: wejścia i wyjścia  z budynku, hol na parterze budynku, korytarze piwnic, parteru oraz I i II piętra, pomieszczenia nr 4 i 6 piwnic, pokój nr 1, chodnik prowadzący do głównego wejścia do budynku, parking przed siedzibą PUP, parking boczny (boisko) oraz przejazd za budynkiem;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej na szkodę;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c rozporządzenia;
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa;
 7. Osoby zarejestrowana przez system monitoringu mają prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia, prawo do ograniczenia  przetwarzanych danych na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o zasadach przetwarzania Pani/pana danych osobowych i prawach z tym związanych w związku z danymi osobowymi określonymi w poczcie elektronicznej (emailu):
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, te. 14 6422478, e-mail: krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: 146422478, e-mail iod@pupdt.pl lub adres wskazany w pkt 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem;
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Urzędu;
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 6. W przypadku, gdy Pani/Pana korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Pani/Panu prawo do:  dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie.
 7. Pani/Pana dane mogą być powierzone kontrahentom Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej świadczącymi usługi serwisowe poczty elektronicznej.
 8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkuje bowiem brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.

Klauzula informacyjna w odniesieniu do danych przetwarzanych na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie) informujemy:
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie „Lubię to" lub „Obserwuj", a także opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, tel. 14 6422478, e-mail: krda@praca.gov.pl
  Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6422478, e-mail: iod@pupdt.pl lub adres wskazany w pkt. 1;
 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage'a pod nazwą Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.
Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez PUP działalności,
 • promowanie usług i wydarzeń dotyczących szeroko rozumianej tematyki rynku pracy,komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości bezpośrednie.
Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

  Administrator będzie przetwarzał następując dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie opublikowanym na Państwa własnym profilu Facebook;
 • dane opublikowane przez użytkowników na fanpage'u PUP,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone poprzez pliki cookies,
 • treść Pani/Pana komentarzy oraz ewentualnych rozmów prowadzonych przez aplikację Messenger,
 • dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 1. Odbiorcy danych.

  Administrator udostępnia dane osobowe:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ,
 • pracownikom PUP administrującym profilem
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 2. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:
Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie, mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie. Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.
 1. Przysługujące prawa

Przysługują Państwu:
 • Prawo dostępu do treści swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 1. Pozostałe informacje.

  Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO"), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, dane kontaktowe: tel. (14)6422478 , e-mail krda@praca.gov.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6422478, e-mail: iod@pupdt.pl, lub adres wskazany w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto,
 • na etapie zawierania i wykonywania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto, w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty lub instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.;
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę